Přijímací řízení na SŠ | Základní škola Dětská

Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Přijímací řízení na SŠ


Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen "střední školy") se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy:

 1. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 2. vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
 3. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 4. nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové a přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací.

Před podáním přihlášek
 1. uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím internetu (např. přehled odkazů na stránkách krajského úřadu)
 2. informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v přiložené tabulce)
 3. uchazeč zváží své možnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením
 4. uchazeč si zajistí jednu až tři přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení - buď v základní škole, nebo v prodejnách SEVT, nebo prostřednictvím webových stránek MŠMT; lze uplatnit např. tři přihlášky na tři různé střední školy nebo tři přihlášky na tři různé obory vzdělání v jedné střední škole
 5. uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis), případně přiloží ověřené kopie vysvědčení; v přihlášce/přihláškách uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje
 6. uchazeč se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky
Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku
 1. kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) uchazeč odevzdá řediteli příslušné střední školy (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v přiložené tabulce)
 2. přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem
 3. je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky
 4. uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole; ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad (viz termíny pro vydání zápisového lístku v přiložené tabulce)
 5. v případě ztráty zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole - součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče
Po odevzdání přihlášek
 1. pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; ředitel střední školy sice může v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) rozhodnutí odeslat nejdříve 22. 4., avšak výsledky přijímacího řízení (pod registračními čísly uchazečů) se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu již mnohem dříve, zpravidla ihned po vyhodnocení přijímacího řízení
 2. pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl v přihlášce); pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, v nichž se koná (viz období a termíny jejího konání v přiložené tabulce); stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichž uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu
 3. uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání - zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky
Doručení rozhodnutí
 1. uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
Potvrzení nástupu do střední školy - odevzdání zápisového lístku
 1. po doručení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí; pokud zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem
 2. uchazeč, který již jednou odevzdal v některé střední škole zápisový lístek, jej může, avšak pouze jednou, vzít zpět a odevzdat v jiné škole (např. v případě, kdy obdržel rozhodnutí o přijetí z více škol, avšak byla mu doručena v různých termínech)
Možnost odvolání
 1. odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je možno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí již vydal (tzn. buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště)
 2. odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem
Další kola přijímacího řízení
 1. uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen
Nástup do střední školy
 1. žákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něž byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek

Podrobnosti na portále moravskoslezského kraje.

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít