Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Financované EU

2023

Název projektu:                       Zvýšení kvality výuky na ZŠ Dětská

Období realizace:                    1.7.2023 – 31.12.2024   (18 měsíců)

Cílem předkládaného projektu je rozšířit metodu CLIL do výuky na naší základní škole, což souvisí především s jazykovým vzděláváním pedagogů-nejazykářů formou jazykových a odborných kurzů v zahraničí.Na základě zvážení personálních kapacit školy a zapojení do jiných projektů (EU, NPO) jsme se rozhodli zrealizovat 6 zahraničních mobilit, kdy bude podpořeno 6 pedagogických pracovníků.Stanoveným cílem chceme překonat identifikované výzvy a potřeby komplexním způsobem, posunout naši základní školu v oblastech, kde je cizí jazyk (především anglický) společným jmenovatelem, a dát škole nový impuls pro další rozvoj.Projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie, v rámci Klíčové akce 1 (KA1), Školní vzdělávání.


Název projektu:                  Modernizace internetového připojení a ICT techniky
Termín realizace:               06/2023 – 12/2024
Předmětem realizovaného projektu je modernizace internetového připojení na Základní škole Dětská (hlavní část projektu) a ICT techniky (doprovodná část projektu). Projekt je v souladu s věcným zaměřením výzvy a podporovanou aktivitou, tj. zkvalitnění vnitřní konektivity škola a zabezpečení připojení k internetu.
Konektivita bude řešena v celé budově základní školy, tj. v kmenových třídách, kabinetech pedagogů a odborných učebnách školy.
V současné době bude řešeno výběrové řízení na dodavatele.
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace (www.opst.cz).DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2021

                     

Vzděláním k poznání III

Naše škola je zapojena v projektu Vzděláním k poznání III, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritu. Jedná se o oblast podpory rozvoje Školního poradenského pracoviště, společného vzdělávání a projektové výuky. 


2020

LANGUAGES UNITED

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012384

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do výuky jazyků a čtenářské gramotnosti ze strany vzorové školy. 

                    

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava


Škola je zapojena do projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III" (reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577). · Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

webové stránky:  https://www.talentova.cz                        

 facebookové stránky: https://www.facebook.com/InkluzeOstrava

2019

VZDĚLÁNÍM K POZNÁNÍ II


Projekt VZDĚLÁNÍM K POZNÁNÍ II je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se zejména o oblast čtenářské gramotnosti, nových metod a forem práce, začleňování žáků ohrožených školním neúspěchem, ICT.

Cíl projektu bude naplněn vytvořením sítě inkluzivních škol a zřízením center kolegiální podpory - v Moravskoslezském kraji jsou zřízena dvě centra a rovněž dvě centra jsou zřízena ve Zlínském kraji. V centrech kolegiální podpory probíhají setkávání učitelů ze síťovaných škol. V rámci jednotlivých setkání dochází k vzájemné výměně zkušeností. Dalším cílem je šíření osvěty inkluze a inkluzivního vzdělávání nejen v odborných kruzích, ale také v širším spektru laické veřejnosti. Projekt bude realizován do 31. 10. 2020.


2017

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí


Naše škola je zapojena v projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.


2016

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava


Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.


2015


Modernizace př. a tech. učeben zš na území MOb Poruba


Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“.


2015


Jazyky-brána do světa, Rozvíjíme dovednosti

 

Naše škola realizuje projekt OPVK – Jazyky-brána do světa (CZ.1.07/1.1.00/56.1160). V rámci tohoto projektu se vybraní žáci a pedagogové zúčastní jazykového pobytu ve Velké Británii. Z rozpočtu projektu bude rovněž hrazen nákup knih, které budou využívány ve výuce v rámci čtenářských dílen (ČD). Tematické plány těchto dílen vytvoří paní učitelky, které je zároveň ověří ve výuce ve své třídě. Následně budou tyto ČD využívány také ostatními pedagogy. Realizace tohoto projektu určitě zvýší kvalitu výuky a přinese škole možnost dalšího rozvoje.

Projekt Rozvíjíme dovednosti (CZ.1.07/1.1.00/57.1302) je zaměřený na rozvoj jazykových schopností žáků i pedagogů. V rámci tohoto projektu si žáci rovněž zdokonalují své technické dovednosti.Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.


2013


Silní bez násilíTrialog realizuje s finanční podporou Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost projekt Silní bez násilí (Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách).

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0100

prezentace muzikálu... www projektu


2012Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba


Naše škola se stala součástí projektu Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy. Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764

virtuální prohlídka


2011/2012

Škola nás baví


Naše škola se zapojila do projektu EU-peníze školám, který jsme nazvali Škola nás baví. V rámci projektu chceme zkvalitnit výuku prostřednictvím nových výukových materiálů, které budou vytvářet naši pedagogové a také prostřednictvím individualizace výuky. Z prostředků, které jsme získali, chceme rovněž zlepšit materiální vybavení školy. Realizace projektu bude probíhat od února 2011 do července 2013. 

projektový záměr


1. 11. 2009


Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK


Naše škola se stala řešitelem projektu "Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK". Projekt si klade za cíl zkvalitnit dlouhodobě vzdělávání žáků na ZŠ Moravskoslezského kraje a podpořit tak cíl kurikulární reformy ČR. 

podrobnosti


2009/2011

Synergie

Naše základní škola se stala jedním z 21 partnerů projektu SYNERGIE. Cílem tohoto projektu je posílení spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ a vytvoření stabilní a funkční platformy pro posílení vzájemných vztahů. 

www projektu


10. 11. 2009  

Čtení a psaní s porozuměním

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání.

www projektu

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít