Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Financované MMO

2023

                                                                         Rozvoj talentovaných žáků v programování a 3D tisku

Naše škola získala finanční dotaci na projekt Rozvoj talentovaných žáků v programování a 3D tiskuProjekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Tento projekt spadá pod oblast vzdělávání a talent managementu.

Cílem je vyhledávání talentovaných žáků a jejich zapojení do aktivit projektu, žáky systematicky podporovat tak, aby mohli rozvíjet svůj potenciál. Projekt žákům poskytne materiál a techniku pro programování a 3D tisk, čímž podpoří talent v technických oborech, což povede k dalšímu profesnímu růstu talentovaných žáků.

2022

2022


                                                                                               Rozvoj žáků v přírodovědných oborech

Naše škola získala finanční dotaci na projekt Rozvoj žáků v přírodovědných oborech. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Tento projekt spadá pod oblast vzdělávání a talent managementu.

Cílem předkládaného projektu je vyhledávání nadaných žáků a žáků se zájmem o přírodovědnou oblast a jejich zapojování  do aktivit projektu. Naším cílem je tyto žáky systematicky podporovat tak, aby mohli rozvíjet svůj potenciál. Projekt žákům se zájmem o přírodovědné obory poskytne materiál, přístroje a aktivity, které podpoří jejich nadání  v přírodovědných oblastech.


2021

                                                                                                         Rozvoj žáků v oblasti robotiky

Naše škola získala finanční dotaci na projekt Rozvoj žáků v oblasti robotiky. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Tento projekt spadá pod oblast vzdělávání a talent managementu.

Cílem je pokračování v odpoledních aktivitách zaměřených na robotiku a programování. Chceme nadále rozvíjet talen žáků.


2020 

Kariérový poradce


Cílem projektu je rozvíjet kariérové poradenství na naší škole prostřednictvím podpory kariérového poradce. Soustavnou a cílenou prací s žáky můžeme dosáhnout jejich  lepšího sebepoznání, budeme je moci  rozvíjet směrem, který si sami určí. Lépe poznáme jejich přání a cíl směřování, budeme moci rozvíjet jejich dovednosti a talent , na které někdy při běžné školní práci nezbývá čas.2020 

Objevujeme a bádáme


V rámci projektu Objevujeme a bádáme bude ve škole realizován Badatelský kroužek, který navazuje svým zaměřením na kroužek, který probíhal v minulém roce v projektu Škola není jen učení III. Jeho náplní bude vedle  provádění experimentů a pochopení jejich principů také rozvíjení logického myšlení, poznávání přírody a zajímavostí okolí Ostravy a seznámení se s prostředím virtuální reality. 2020 

Rozvoj žáků v oblasti robotiky


Naše škola získala finanční dotaci na projekt Rozvoj žáků v oblasti robotiky. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Tento projekt spadá pod oblast vzdělávání a talent managementu.

Cílem projektu je vyhledávání nadaných žáků a práce s nimi v oblasti robotiky a programování, podporovat rozvoj jejich zájmu a talentu. Nadaní žáci zapojeni do projektových aktivit se budou věnovat robotice a programování a rozvíjet svůj potenciál.2016

Škola není jen učení

V rámci projektu je realizováno představení muzikálu Broučci, které bude přístupné široké veřejnosti (5. 5. 2016). 13. 5. 2016 proběhne také sportovní den za účasti žáků z partnerské školy v polských Žorech. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.2015

Škola plná talentů

1. Rozvíjíme talent - celoroční volnočasová aktivita - V rámci projektu budou probíhat následující odpolední aktivity - kroužky: VÝTVARNÝ - žáci si vyzkoušít různé výtvarné techniky,budou zpracovávat různá témata. Své práce vystaví v rámci školy a budou se zúčastňovat různých tematicky zaměřených soutěží. KERAMICKÝ - děti budou pracovat s keramickou hlínou, budou se učit různé techniky barvení a zdobení keramiky, také si mohou vyzkoušet práci s hrnčířským kruhem. Své výrobky budou vystavovat v rámci školy, budou také pro rodiče a své spolužáky pořádat keramické dílny. SPORTOVNÍ - žáci se budou připravovat na různé soutěže, celoročně se zúčastní házenkářské školní ligy (1.-5. ročník). Aktivity nebudou zaměřeny jednostranně, budou rozvíjet celkovou sportovní připravenost - od atletiky až po míčové hry. ČTENÁŘSKÝ - bude podporovat čtenářskou gramotnost dětí, jejich vztah ke knihám a literatuře. DIVADELNÍ- v rámci kroužku budou děti nacvičovat kromě jiného také doprovodný program, který bude součástí projektu Škola hledá superstar. Budou rovněž realizovat krátká divadelní vystoupení pro své mladší spolužáky a v rámci akcí pořádaných školou.

2. Škola hledá Superstar - jednorázová volnočasová aktivita- příprava bude probíhat od ledna do května,kdy budou realizována předkola soutěže a workshopy, ve kterých se žáci naučí pořizovat videozáznam, připraví se na role moderátorů koncertu apod.. Vše vyvrcholí koncertem, kde bude porotou a diváky vybrána pěvecká superstar školy. Kromě toho budou součástí koncertu vystoupení divadelního a tanečního kroužku.Koncert se uskuteční ve společenském sále DPS Slunečnice.

3. Sport bez hranic- mezinárodní spolupráce pro žáky škol - žáci partnerských škol (ZŠ Dětská a Gimnaz.Nr2, Žory) budou soutěžit v atletických disciplínách a také sehrají zápasy v míčových hrách. Aktivity budou probíhat po celý den. Do soutěží se zapojí žáci z 2. stupně. Ostatní děti budou účastni jako diváci.


2014

Dotace statutárního města Ostrava

Naše škola získala dotaci statutárního města Ostrava na ozdravný pobyt žáků 1. stupně ve výši 281 000,- Kč. V rámci tohoto programu se ve 2. pololetí od 11.4.2015 do 24.4.2015 děti zúčastní školy v přírodě v Beskydech.2014

Rozvíjíme talent

Naše škola získala dotaci na podporu mimoškolních aktivit žáků, které jsou zaměřené na sportovní, čtenářské a výtvarné oblasti.


2014

Týden v pohybu

Naše škola získala finanční dotaci na projekt Týden v pohybu. Tento projekt je realizován v souvislosti se získáním titulu Ostrava-město sportu 2014. V rámci „týdne v pohybu“ proběhnou od 19. do 23. 5. 2014 v areálu školy a na porubském bazénu různé sportovní aktivity, kterých se může zúčastnit také rodičovská veřejnost a žáci ostatních škol. 19. 5. a 20. 5. bude na školním hřišti probíhat mezitřídní soutěž v rychlosti a vytrvalosti s možností účasti rodičů. 21. 5. bude žákům představen sport, který u nás není příliš rozšířený, a to americký fotbal. Ukázky a prezentaci budou mít na starosti členové Steelers Ostrava. Ve čtvrtek, 22. 5., budou mít možnost žáci porubských škol shlédnout ukázky plaveckých stylů v podání talentovaných sportovců z Klubu plaveckých sportů Ostrava a sami si mohou také zkusit zazávodit. 23.5. pak na školním hřišti proběhne mezinárodní sportovní klání mezi našimi žáky a žáky partnerské školy v polských Žorech. Všechny, koho tato akce zaujala, zveme k účasti.


2013

Děti pro Afriku

Naše škola získala dotaci statutárního města Ostrava na projekt DĚTI PRO AFRIKU. Tento projekt navazuje na úspěšný projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ. V loňském školním roce jsme poznali, že když táhneme za jeden provaz, dokážeme velké věci. Rádi bychom udělali něco užitečného i pro druhé a vybrali jsme si děti v Africe. Naše třídy se promění v kmeny s vlastním názvem, vlajkou a kmenovými barvami. Během školního roku budou mezi sebou soutěžit. Za plnění úkolů mohou sbírat body, které je povedou na vrchol Kilimandžára. Kmen, který se k vrcholu přiblíží nejvíce, podnikne se svým třídním šamanem expedici do Afriky přímo v České republice. Vítězný kmen a nejšikovnější žáci tohoto projektu pojedou na výlet do Holic u Pardubic, kde se nachází muzeum Dr. Emila Holuba, největšího českého cestovatele a dobrodruha, který prozkoumal africký kontinent. Celý projekt vyvrcholí koncertem Děti pro Afriku v Kulturním domě Ostrava.


2013

Dotace statutárního města Ostrava

Naše škola získala dotaci statutárního města Ostrava na ozdravný pobyt žáků 1. stupně ve výši 450 000,- Kč. V rámci tohoto programu se ve 2. pololetí 100 dětí zúčastní školy v přírodě v Beskydech.


2012

Hraním her k rozvoji nadání

V rámci projektu vznikne mimoškolní aktivita, která bude zaměřena na rozvoj nadání dětí, jejich logického myšlení, paměti, tvořivosti, představivosti, komunikace, verbálních dovedností atd. V kroužku budou děti, dle svého výběru a přiměřeně věku, využívat deskové a společenské hry a hlavolamy. Takto bychom u dětí chtěli nejen maximálně rozvíjet potenciál v oblasti jejich nadání, ale také posilovat ty oblasti, které i přes nadání nemusejí být rozvinuty. Mnohé hry vyžadují vzájemnou komunikaci mezi hráči, přesné kladení požadavků, vzájemnou kooperaci. Nenásilnou formou tak učí děti i respektovat pravidla a druhé hráče. Během roku budou také pořádána soutěžní odpoledne, kterých se budou moci zúčastnit zájemci z řad dětí, ale také rodičů.


2012

Svět kolem nás je zábava

Kroužek je určený pro žáky 6. – 9. ročníku základní školy. Hlavním cílem je seznámit děti zábavnou formou se základy zoologie a botaniky, podpořit jejich zájem o přírodu a životní prostředí, prohloubit jejich znalosti z přírodovědných oborů, naučit je aplikovat teoretické poznatky v praxi a rozvíjet jejich samostatnost. V kroužku si děti osvojí základní laboratorní techniky a metody, naučí se manipulovat s vybavením laboratoře nebo pracovat s buzolou a za pomoci mapy se orientovat v krajině. Prostřednictvím her lépe poznají prostředí, ve kterém žijí a vytvoří si kladný vztah k přírodě. V rámci kroužku se budou děti připravovat na soutěže (např. Mladý zoolog) a plnit úkoly z projektu Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena.


2012

Sport bez hranic

V rámci projektu zorganizujeme sportovní den pro žáky 2. stupně naší školy a žáky partnerské školy Gimnazjum nr2 v polských Žorech. Žáci budou soutěžit v atletických disciplínách a také sehrají zápasy v míčových hrách. Aktivity budou probíhat po celý den. Do soutěží se zapojí žáci z 2. stupně, kteří vzejdou ze školního kola, popř. v rámci TV prokáží své kvality. Počet soutěžících žáků naší školy bude omezen počtem žáků z polské školy, kteří budou do Ostravy dopraveni autobusem. Abychom nebyli zvýhodněni a nemohli postavit "čerstvé síly" proti již unaveným hostům, budeme muset vybrat všestranně nadané sportovce. V rámci tohoto sportovního dne budou připraveny také různé dovednostní soutěže pro žáky 1. stupně, kteří společně se svými staršími nesoutěžícími spolužáky budou mít roli diváků.


Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba

Naše škola se stala součástí projektu Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy. Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764 


2010

Dokážu ti pomoci

Projekt má za úkol naučit žáky 3. – 8. ročníku poskytovat základy 1. pomoci s přihlédnutím k věku dětí. Ve škole bude pod vedením vyškoleného pedagoga probíhat 1x týdně kroužek 1. pomoci, kterým postupně projdou všechny výše zmiňované ročníky. Od ledna do května se v kroužku vyškolí v základech 1. pomoci žáci 6. – 8. ročníku.


Hraní a zpívání smutky zahání

V rámci projektu vznikne školní kapela a pěvecký sbor. Přestože jsme škola se sportovním zaměřením, máme zde také mnoho dětí s jinými zájmy a specifickým talentem. Ze zkušenosti víme, že zpěv a hra na hudební nástroj jsou u našich žáků velmi oblíbené. Jednou z projektových aktivit bude tedy hudební kroužek, kde školní kapela bude nacvičovat společně se zpěváky programy pro různé školní akce. 


2011

Cestujeme světem

V rámci projektu vzniknou tématicky zaměřené kroužky, ve kterých žáci budou zpracovávat témata daná projektem.Projekt bude zaměřen na multikulturní výchovu. V rámci projektu představí žáci 5.-9. ročníku svým spolužákům vybraný stát, kdy jednotlivé třídy v ročníku zpracují různé oblasti, např. kulturu, historii, přírodní bohatství, apod.. 


2011

Míč je můj kamarád

V rámci projektu vznikne kroužek míčových her-házená, který budou moci navštěvovat zájemci z řad žáků 1. stupně 1x týdně. Kroužek povede trenér házené s licencí C. Kromě zmíněného kroužku se budou žáci zúčastňovat turnajů mezi jednotlivými školami, např. Školní liga, turnaj v Polance apod.). Těchto turnajů se budou účastnit i žáci, kteří kroužek navštěvovat nebudou, ale v rámci TV budou seznámeni se základy házené. Zorganizujeme rovněž sportovní odpoledne (2-3x za rok), kterých se mohou zúčastnit nejen žáci školy, ale také jejich rodiče.


2011

Šikovné ruce

V rámci projektu vznikne keramický a výtvarný kroužek. Pro toto spojení dvou aktivit jsme se rozhodli proto, že předpokládáme velký zájem ze strany dětí a kapacita vypalovací pece není tak veliká. Naše představa spočívá v tom, že v době, kdy jedna část dětí bude mít keramický kroužek, druhá se bude věnovat výtvarným činnostem. V keramickém kroužku si pod vedením vyškolených pedagogů budou děti moci vyzkoušet práci s keramickou hlínou, své výrobky pak budou moci vypalovat v keramické peci. 


2011

Kniha je můj přítel

V rámci projektu vznikne čtenářský kroužek, zároveň bude všem žákům školy nabídnuta možnost využívat ve volném čase prostory školní knihovny v rámci odpoledních výpůjčních hodin. Kroužek jim nebude nabízet pouze pasivní možnost vypůjčování knih, ale také aktivity, které je povedou ke čtenářské gramotnosti. Budou pracovat s textem, budou se učit v něm orientovat, budou vyhledávat informace. Zábavnou formou se budou seznamovat s různými literárními žánry přiměřenými jejich věku.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít