Základní škola Dětská, Ostrava-Poruba

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou šestého roku věku a pro děti s již uděleným odkladem školní docházky.

Zápis se uskuteční 2. a 3. 4. 2024. 

Svůj čas zápisu si rezervujte v systému „zápisy online“, od 21. 3. 2024.

Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsdetska/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41804#
  2. do datové schránky školy (4epmqtk), součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@zsdetska.cz, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte
  4. poštou na adresu Základní škola, Dětská 915/2, Poruba, 708 00 Ostrava, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte
  5. osobním podáním  

Ve výše uvedených případech si musíte před podáním přihlášku vytisknout a doplnit údaje.                                                                                                                         

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Plánovaný počet přijímaných žáků: 50( 2 třídy).  Maximální počet dětí ve třídě – 25.                                            

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

1) žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole)                                                                

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                              

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě ZŠ ( Od září 2024 plánujeme opět zřídit na naší škole přípravnou třídu. Bližší informace obdržíte u zápisu, najdete je také na webových stránkách školy. Případné dotazy zodpovíme také na t.č. 734477966.) a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

V případě zájmu o přijetí dítěte do přípravné třídy obdržíte žádost u zápisu.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2018

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pro dítě narozené od ledna do června 2019

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)                                                                 

2) doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)                                                                  

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
Registrační číslo bude dítěti automaticky přiděleno při podání elektronické žádosti do uvedeného
emailu. V případě osobního podání bude registrační číslo zasláno rovněž do uvedeného emailu.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Přijaté dítě bude evidováno pod registračním číslem viz informace výše. O přijetí rozhoduje ředitelka
školy ve správním řízení. Podle ust. 183 školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již
není automaticky zák. zástupci zasíláno, ale je oznámeno následujícím způsobem:
 zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole: vchod školy a na webových
stránkách školy  www.zsdetska.cz
 o přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Zákonný
zástupce po dobu správního řízení má možnost nahlížet do spisu v ředitelně školy. Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace,
Dětská 915/2, Poruba, 708 00 Ostrava
 přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě zák. zástupci doručováno, můžete ale
požádat o jeho vydání na sekretariátě školy dne 19. 4. 2024 od 8:00 hodin.
 seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na den: 11. 4. 2024 od 14:00 hodin.
 možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci dítěte
umožněno dne 11. 4. 2024 od 12:00 - 13:00 hodin na sekretariátě školy.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Nepřijatým dětem (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých dětí) odešle ředitelka školy
rozhodnutí o nepřijetí.

ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
1. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky uděluje ředitelka školy (podle ustanovení 537,
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání, tj. Školský zákon) na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného dětského lékaře do
31. 5. 2024. Po tomto datu už nemůže být žádost o odklad přijata. Vyrozumění obdržíte písemně
domů.
2. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.
ODVOLÁNÍ:
 Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení                                                                    


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít