ZŠ DĚTSKÁ

plavec hokejista ctenar

2019
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Škola je zapojena do projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III" (reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577). · Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2019
VZDĚLÁNÍM K POZNÁNÍ II

Projekt VZDĚLÁNÍM K POZNÁNÍ II je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se zejména o oblast čtenářské gramotnosti, nových metod a forem práce, začleňování žáků ohrožených školním neúspěchem, ICT.

Cíl projektu bude naplněn vytvořením sítě inkluzivních škol a zřízením center kolegiální podpory - v Moravskoslezském kraji jsou zřízena dvě centra a rovněž dvě centra jsou zřízena ve Zlínském kraji. V centrech kolegiální podpory probíhají setkávání učitelů ze síťovaných škol. V rámci jednotlivých setkání dochází k vzájemné výměně zkušeností. Dalším cílem je šíření osvěty inkluze a inkluzivního vzdělávání nejen v odborných kruzích, ale také v širším spektru laické veřejnosti. Projekt bude realizován do 31. 10. 2020.

2017
Vytvoření sítě inkluzivních škol ...

Od listopadu 2017 se Základní škola, ul. Dětská 915 v Ostravě-Porubě stala centrem kolegiální podpory v rámci řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“. 1. listopadu 2017 bylo na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě zahájeno řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řešitelem tohoto projektu je Ostravská univerzita, a to katedra speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty (hlavní řešitel doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.). Uvedený projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů ZŠ pro práci s žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Jádrem projektu je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu jejich zkušeností a znalostí v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Cíl projektu bude naplněn vytvořením sítě inkluzivních škol a zřízením center kolegiální podpory - v Moravskoslezském kraji jsou zřízena dvě centra a rovněž dvě centra jsou zřízena ve Zlínském kraji. V centrech kolegiální podpory probíhají setkávání učitelů ze síťovaných škol. V rámci jednotlivých setkání dochází k vzájemné výměně zkušeností. Dalším cílem je šíření osvěty inkluze a inkluzivního vzdělávání nejen v odborných kruzích, ale také v širším spektru laické veřejnosti. Projekt bude realizován do 31. 10. 2020.

2017
VZDĚLÁNÍM K POZNÁNÍ

Naše škola je zapojena v projektu Vzděláním k poznání, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritu. Jedná se o oblast čtenářské a matematické gramotnosti, společného vzdělávání, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči žáků.

2016
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje ...

Naše škola je zapojena v projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

2016
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách:
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

2015
Modernizace př. a tech. učeben zš na území MOb Poruba

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“.

2015
Jazyky-brána do světa, Rozvíjíme dovednosti

Naše škola realizuje projekt OPVK – Jazyky-brána do světa (CZ.1.07/1.1.00/56.1160). V rámci tohoto projektu se vybraní žáci a pedagogové zúčastní jazykového pobytu ve Velké Británii. Z rozpočtu projektu bude rovněž hrazen nákup knih, které budou využívány ve výuce v rámci čtenářských dílen (ČD). Tematické plány těchto dílen vytvoří paní učitelky, které je zároveň ověří ve výuce ve své třídě. Následně budou tyto ČD využívány také ostatními pedagogy. Realizace tohoto projektu určitě zvýší kvalitu výuky a přinese škole možnost dalšího rozvoje.

Projekt Rozvíjíme dovednosti (CZ.1.07/1.1.00/57.1302) je zaměřený na rozvoj jazykových schopností žáků i pedagogů. V rámci tohoto projektu si žáci rovněž zdokonalují své technické dovednosti.
PROJEKTY
Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.

PROJEKT
Silní bez násilí

Trialog realizuje s finanční podporou Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost projekt Silní bez násilí (Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách).

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0100 více o projektu »

Trialog realizuje s finanční podporou Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost projekt Silní bez násilí (Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách).
Projekt si klade za cíl pomocí zážitkových technik, modelových situací, příkladů dobré praxe, hudby a tance, posilovat sebevědomí dětí a jejich odvahu řešit problémy nenásilným způsobem. Projekt má ambici dosáhnout zlepšení pozitivního sociálního klimatu ve skupině (škole, třídě...), posílit spolupráci a vzájemné porozumění mezi rodinou, žáky a pedagogy, a tím přispět k potírání sociálně-patologických jevů mezi žáky.
Jeho stěžejní klíčovou aktivitou je tzv. projektový týden, ve kterém se žáky školy pracují zahraniční lektoři hudební skupiny Gen Rosso (www.genrosso.com) a společně připraví muzikálové veřejné představení „STREETLIGHT“. To potom společně předvedou široké veřejnosti. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé úlohy v muzikálu (od tanečníků a zpěváků, přes herce, osvětlovače, zvukaře, až po scénáristy a moderátory).
Projektovému týdnu předchází interaktivní příprava učitelů a rodičů. Se žáky se pak pracuje v rámci učebních osnov v jednotlivých předmětech. Po projektovém týdnu následují navazující aktivity pro zájemce. Projekt má za cíl vytvoření metodiky preventivní strategie.
V rámci projektu je tak zapojena celá škola do jednotlivých klíčových aktivit, které se odehrávají od září až do června, tedy po dobu celého školního roku.

PROJEKT
Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba

Naše škola se stala součástí projektu Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy. Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764 více »

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Projekt je primárně zaměřen na modernizaci vybavení 12-ti základních škol nacházejících se na území MOb Poruba. Výstupem projektu bude dostatečné materiálně-technické vybavení základních škol s následným zkvalitněním a modernizací základního vzdělávání na území MOb Poruba tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje, moderním výukovým metodám a odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Zároveň bude v rámci tohoto projektu vytvořeno zázemí pro poskytování komunitních služeb žáků škol.
V rámci tohoto projektu byla naše škola vybavena moderní technikou v pěti učebnách. Dvě z nich byly vybaveny interaktivní tabulí, notebookem, dataprojektorem, tabletem a vizualizérem, dvě obdobnou technikou (bez vizualizéru) a jedna třída byla nově zařízena jako PC učebna se 14-ti pracovními stanicemi. PC učebna je vybavena interaktivní tabulí a vizualizérem.
Vybavení těchto učeben v rámci projektu výrazně napomohlo modernizaci vybavení naší školy pro podporu výuky žáků v různých předmětech.

2011/2012
Škola nás baví

Naše škola se zapojila do projektu EU-peníze školám, který jsme nazvali Škola nás baví. V rámci projektu chceme zkvalitnit výuku prostřednictvím nových výukových materiálů, které budou vytvářet naši pedagogové a také prostřednictvím individualizace výuky. Z prostředků, které jsme získali, chceme rovněž zlepšit materiální vybavení školy. Realizace projektu bude probíhat od února 2011 do července 2013. více »

1. 11. 2009
Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK

Naše škola se stala řešitelem projektu "Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK". Projekt si klade za cíl zkvalitnit dlouhodobě vzdělávání žáků na ZŠ Moravskoslezského kraje a podpořit tak cíl kurikulární reformy ČR. více »

2009/2011
Synergie

Naše základní škola se stala jedním z 21 partnerů projektu SYNERGIE. Cílem tohoto projektu je posílení spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ a vytvoření stabilní a funkční platformy pro posílení vzájemných vztahů. více »

To vše v úrovni přípravy budoucích učitelů a pedagogických pracovníků, poradenských služeb a aktivit, podpory talentovaných žáků, popularizace jednotlivých vědních oborů, propagace vysokoškolského studia s ohledem na uplatnitelnost absolventů.
číslo projektu - CZ.1.07./2.2.00/07.0355.

10. 11. 2009
Čtení a psaní s porozuměním

Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby naši žáci byli vzděláváni moderními metodami čtení a psaní s porozuměním, s pomocí efektivních pomůcek a vhodnými přístupy v souladu se svými potřebami a schopnostmi. Měli by si tak osvojit dovednost číst plynule a s porozuměním, ale také získat kladný vztah ke čtení a k celoživotnímu vzdělávání. více »

Pomocí nových metod bude žákům již od 1.ročníku umožněno průběžně rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. Znamená to, že budou číst správně bez chyb, číst slova napoprvé, plynule bez slabikování, výrazně a s porozuměním textu s důrazem na správná slova a správně řazenými pauzami. Důraz je přitom kladen především na metody, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Rodičům:

Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup

Nepřehlédněte:

Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace